สวัสดิการ

ที่พักรองรับ
ระหว่างเรียน

กิจกรรมนันทนาการ,
กิจกรรมศึกษา
ดูงานนอกสถานที่

เอกสารประกอบการเรียน
ตลอดหลักสูตร

อุปกรณ์ประกอบการเรียน
ตลอดหลักสูตร

มีอาหารกลางวันให้ในภาคเรียนปฏิบัติ

มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำตลอดการเรียน