หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุระยะสั้น 3 เดือน 420 ชั่วโมง
รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้สูงอายุ
ตลอดระยะเวลาเวลาในการเรียน จะได้ความรู้อย่างครบถ้วนในการประกอบอาชีพด้านการพยาบาล
ทำให้สามารถค้นพบตนเอง และประกอบอาชีพในอนาคตที่ตนรักได้

หลักสูตรภาคปกติ

  • เดือนที่ 1 ภาคทฤษฎี 150 ชั่วโมง
  • เดือนที่ 2 ภาคปฏิบัติ 150 ชั่วโมง
  • เดือนที่ 3 ทดลองงาน 120 ชั่วโมง

เรียนวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

วันเปิดเรียน

1 สิงหาคม 2566

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน 840 ชั่วโมง
รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
ตลอดระยะเวลาเวลาในการเรียน จะได้ความรู้อย่างครบถ้วนในการประกอบอาชีพด้านการพยาบาล
ทำให้สามารถค้นพบตนเอง และประกอบอาชีพในอนาคตที่ตนรักได้

หลักสูตรภาคปกติ

  • เดือนที่ 1-2 ภาคทฤษฎี 300 ชั่วโมง
  • เดือนที่ 3-4 ภาคทฤษฎี 300 ชั่วโมง
  • ดือนที่ 5-6 ภาคทฤษฎี 240 ชั่วโมง

เรียนวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

วันเปิดเรียน

1 สิงหาคม 2566